ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนโนนหว้านไพล เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สังกัดกลุ่มโรงเรียนชีลอง เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2482 โดยมีนายเลี้ยง ดิเลกลาภ

เป็นครูใหญ่คนแรก และมีนายพรม ปัทมสุวรรณ เป็นครูผู้สอนร่วม มีนักเรียน 41 คนโดยมีชื่อโรงเรียนใน

ขณะนั้นว่า " โรงเรียนประชาบาลตำบลชีลอง "(วัดโนนหว้านไพล) ซึ่งใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียน ต่อมาเมื่อต้นปี

พ.ศ. 2515 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ เพื่อสร้างอาคารเรียนถาวรเป็นเอกเทศ

จำนวน 110,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2515 โดยนายทองสังข์ และนางมี พงษ์สุวรรณ

ได้บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่ รวมกับที่สาธารณะเป็นที่ทั้งหมด 8 ไร่ 77 ตารางวา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น

"โรงเรียนโนนหว้านไพล" โดยย้ายนักเรียนมาทำการสอนที่โรงเรียนใหม่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2516

เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน

มีนักเรียน106 คน บุคลากร 7 คน นักการภารโรง 1 คน

สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนโนนหว้านไพล ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 มีนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนนี้จาก 4 หมู่บ้าน

ได้แก่ หมู่บ้านโนนหว้านไพล หมู่บ้านหนองหว้า หมู่บ้านโนนดู่ และหมู่บ้านปึกคงคา ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพท.ชย.เขต1

ประมาณ 11 กิโลกเมตร สังกัดกลุ่มเครือข่ายชีลองฯ ซึ่งมีทั้งสิ้น11 โรงเรียน