รายงานการกำกับติดตาม รอบ 6 เดือน

เนื่องด้วยโรงเรียนโนนหว้านไพลเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได้งบประมาณเฉพาะเงินรายหัวและค่าอาหารกลางวัน และประกอบกับเป็นช่วงระบาดของโรคโควิด 19 นักเรียนต้องหยุดเรียนตามคำสั่งจังหวัดโรงเรียนจึงโอนเงินสดให้ผู้ปกครองนักเรียนแทน ยังไม่พบเรืื่องร้องเรียนหรือทุจริต