ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนโนนหว้านไพล หมู่ 4  ต.ชีลอง  อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ  36000